สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล

 

ชื่อหน่วยงาน/บริการ   สำนักงานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 

พันธกิจ  ให้บริการโดยยึดสิทธิผู้ป่วย  และหลักสิทธิมนุษยชน  โดยประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปรัชญา    ตรวจสอบสิทธิ   รวบรวมหลักฐาน  ประสานงาน  ตรวจความถูกต้อง 

แผนผังการบริหาร

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ

นางประทุม  มีสุวรรณ

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

นายสามารถ  เจ๊ะมะหมัด

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ธยาดา  เกษรสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

น.ส.อรสา ชูช่วง

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

น.ส.โสธรา  ทองเต็ม

ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ

 

 

 

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย  (Purpose)

            ให้บริการขึ้นทะเบียนออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า   และสังคมสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  โดย

1.      ให้บริการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  สังคม  อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว  ตามมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์

2.      พิทักษ์สิทธิและส่งเสริมผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิ

3.      บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4.      เป็นศูนย์บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตบริการ

            1.    ให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ตรวจสอบสิทธิ , เปลี่ยนสถานพยาบาล , เปลี่ยนสิทธิ

2.    ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลสิชลในเวลาราชการ

3        ให้บริการข้อมูลทางวิชาการงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และสังคมสงเคราะห์     ทีมงานสหวิชาชีพ       ตลอดจนผู้สนใจ

4        บริหารจัดการด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

เป้าหมาย

            ประชาชนในอำเภอสิชล  มีหลักประกันสุขภาพ    สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามความจำเป็น            สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับในการรักษาพยาบาล     และทางสังคมสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ

เครื่องชี้วัด

1.      อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  >  85  %

2.      ร้อยละของความครอบคลุมของผู้ป่วย  ที่ประสบภัยจากรถได้รับการดูและเรื่องสิทธิตาม  พรบ.  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535   100  %

3.      ร้อยละของความครอบคลุมของผู้ป่วยที่มีสิทธิ   ประกันสังคม  ได้รับการพิทักษ์สิทธิ  100  %

4.      ร้อยละของความครอบคลุมของผู้ป่วยที่มีสิทธิ   ข้าราชการ  ได้รับการพิทักษ์สิทธิ  100  %

5.      ร้อยละของความครอบคลุมของผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ได้รับการพิทักษ์สิทธิ  100  %

6.      ผู้ที่ไม่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้รับการพิทักษ์สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน  100  %

7.    แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน    100%

จุดเน้นในการพัฒนา

1.      การเข้าถึงบริการ

2.      ได้รับบริการตามความจำเป็นในชุดสิทธิประโยชน์

สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

สมาชิก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   

นางประทุม  มีสุวรรณ

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

  1. สำนักงานประกันสุขภาพ                

2. งานสังคมสงเคราะห์                               

3. เลขาคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  พร้อมจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน  การจัดสรรเงินของโรงพยาบาลสิชลและเครือข่าย

4. ดูแลระบบการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการรักษาพยาบาล     

5. จัดทำเอกสารการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล      

6.  งานสารสนเทศ                                     

7.  ฐานข้อมูลประชากร                               

8.  รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุโรคของโรงพยาบาลและเครือข่าย                                 

9.  เก็บรวบรวม  ดูแลความสมบูรณ์ของรายงาน  011  รง.5  ของโรงพยาบาลสิชล  และเครือข่าย       

10.  กิจกรรมงาน  HA  และ  5  .   

 

นายสามารถ  เจ๊ะมะหมัด

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาล  ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2.   พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล  เพื่อสรุปรายงานต่าง    ได้อย่างถูกต้อง       

3.  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลผ่านเวบไซด์และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน                                            

 4.  สอนแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆแก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้                                               

 5.  ดูแลและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ     
6.  ดูแลระบบงานสารสนเทศ และ ระบบข้อมูลต่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ                                          

7.  งานกิจกรรม  HAและ 5 ส.                      

 8.  งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

น.ส.ธยาดา  เกษรสิทธิ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1.  ขึ้นทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

     -   ขึ้นทะเบียนบัตรใหม่เด็กแรกเกิด และผู้ที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

     -  ทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ประชาชนแจ้งหาย / ชำรุด

     -  ขึ้นทะเบียนผู้พิการตามโครงการและอุทธรณ์

     -  ทำบัตรอสม.ผู้นำชุมชนและครอบครัว  บัตรรายได้น้อย  ตามวาระ

     -  เปลี่ยนสิทธิบัตร ให้ตรงกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวง พร้อมกับปรับฐานข้อมูลของ  รพ.ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

     -  ทำบัตรเปลี่ยนสถานบริการ

     -  พิมพ์ข้อมูล  พร้อมพิมพ์บัตร ทำทะเบียน  พร้อมแยกบัตรตามสถานีอนามัย

     -  ทำเอกสารการปลดสิทธิข้าราชการ 

     -  ขึ้นทะเบียนกรณีคลอดบุตรใช้สิทธิประกันสังคม

     -  ติดตามสิทธิว่างลาออกจากประกันสังคม และจากสาเหตุอื่นๆ   ขึ้นทะเบียน ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2.  ดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์

     -  บริการถ่ายเอกสารพร้อมลงทะเบียน

     -  รวบรวมเงินค่าถ่ายเอกสารส่งการเงินทุกวันทำการแรกของเดือนถัดไป

3.  กิจกรรมงาน  HA  และ  5  .

4.  ทำทะเบียนเอกสารที่ประสานงานแนวราบกับฝ่ายต่างๆ

5.  ทำสมุดบันทึกการประชุมของหน่วยงาน

6.  ทำทะเบียนการให้คำปรึกษารายบุคคล  และเสียงตามสาย

7.  งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

น.ส.อรสา ชูช่วง

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

1. ประมวลผลตามระบบ  DRG  บันทึกค่าใช้จ่าย   ประมวลผล   พร้อมพิมพ์  ..2

2.   บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม  NHSO       ส่งข้อมูล / รับตอบกลับ /แก้ไข(ANซ้ำ,ติดC  กับสำนักงาน

กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

     - ตรวจสอบความครบถ้วนจากเวชระเบียนที่จำหน่ายในแต่ละเดือน  กับ Statement  ที่ได้รับ

     - เตรียมเอกสารอุทธรณ์เมื่อข้อมูลจาก Statement  ที่ได้รับ ไม่ตรงกับ ข้อมูลในเวชระเบียน

3.  บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก  กรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน  ต่างกองทุนสาขา ตามโปรแกรม DRG MX  พร้อมส่งข้อมูล

ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

4.จัดทำข้อมูลและบันทึกตามระบบโปรแกรม  E-CLAIM  กรณีอุบัติเหตุ  พรบ.  จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

   - จัดเตรียมเอกสารส่งเรียกเก็บชดเชยพรบ.  จากบริษัทอื่นๆ  และเบิกจากรัฐวิสาหกิจ/ราชการส่วนท้องถิ่น

5.  กิจกรรมงาน  HA  และ  5  .

6.  งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

น.ส.โสธรา  ทองเต็ม

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุระการ

1.  รับ  Chart  ผู้ป่วยในที่จำหน่ายและบันทึกข้อมูลเรียบร้อย  Ward 1,2,3,4  พร้อม รวมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้อง

     -  บันทึกข้อมูลตามระบบ  DRG  

2. สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เสร็จสมบูรณ์จากการบันทึกทั้งหมด

       -  จัดเรียงเวชระเบียนรายเดือน  ตามลำดับที่  AN  เขียนใบปะหน้ามัดแยกเป็นหมวด  

3. แสกนเอกสารหนังสือของโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน  จัดระบบ  พร้อมแนะนำวิธีการการค้นหาเอกสาร

4.  บันทึกข้อมูลตามโปรแกรมเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ ประกันสังคม 

5.  เตรียมเอกสารเรียกเก็บชดเชยค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิ  UC ระหว่างกองทุนสาขา

และสิทธิประกันสังคมจังหวัดอื่นๆ

6. รับ /  ส่งหนังสือของหน่วยงาน  ออกเลขที่หนังสือ  พร้อมทำสำเนาเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่

7.  กิจกรรมงาน  HA  และประเมิน  5  ส.ของหน่วยงาน

8.  งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ผลงานรอบปีที่ผ่านมา

1.      การออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

2.      พัฒนาคุณภาพ  CQI  สิทธินี้เพื่อคุณ

3.      การประกันความเสี่ยง ” ผู้รับบริการทุกคนได้รับบริการตามสิทธิปัจจุบัน”

4.      การจัดสรรงบประมาณตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ให้เครือข่าย

5.      การตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ

6.      การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วยระหว่างเครือข่าย  นอกเครือข่าย   ประกันสังคม    และผู้ป่วยใน   ในเครือข่ายสิชล       สิทธิข้าราชการ       พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ     ต่างด้าวสิทธิโรงพยาบาลหลักอื่นๆ

7.      การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

8.      ทำมาตรฐานการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสิชล

9.      การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์