งานชันสูตร กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสิชล

 

นโยบายด้านคุณภาพ

                งานชันสูตรสาธารณสุขกลุ่มงานเทคนิคบริการ    มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข     ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ที่นำผลการตรวจ วิเคราะห์ไป ช่วยในการวินิจฉัยโรค         ซึ่งถ้าผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มานั้น   มีความถูกต้อง  แม่นยำ   ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ    ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติงานทางด้านการตรวจวิเคราะห์  จึงต้องมีการควบคุมระบบคุณภาพ         เพื่อเป็นสิ่งยืนยันในผลการตรวจวิเคราะห์นั้นๆ ว่า  ถูกต้อง  แม่นยำ     เชื่อถือได้

 

วิสัยทัศน์

 

                   เป็นห้องปฏิบัติการชันสูตร  ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน     โดยอาศัยความถูกต้อง  แม่นยำ  และรวดเร็ว   ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยมีการใช้ระบบควบคุมคุณภาพ อย่างเหมาะสม     เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้มารับบริการ

 

พันธกิจ

 

                   ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง  แม่นยำ  รวดเร็ว   ทันต่อการรักษาตามมาตรฐานของงาน

 

กลยุทธ

 

                1.     พัฒนาระบบคุณภาพ และ พฤติกรรมบริการ

                2.     พัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของบุคลากร

 

             อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ

                                                โรงพยาบาลสิชล

                                       ประจำปีงบประมาณ  2549

    อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ    มีทั้งหมด    8   คน

       1.   นางศรีนวล             ตักเตือน                    ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

       2.   นายวุฒิศักดิ์           ดาบทอง                    ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

       3.   นางเรวดี                 เขียวพุ่มพวง             ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

       4.   นางสนธยา            ชีช้าง                          ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

       5.   นางวรรนิดา          สายศิลป์                     ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

       6..  นางสาววิภาพร     คงสถาน                     ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

       7.   นางสาวจรินทร     เกสรสิทธิ์                    ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

       8.   นางสาวมะลิวัลย์   เจ๊ะแหละ                     ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

                     

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างสายการบังคับบัญชา

งบประมาณ 2549

นายอารักษ์  วงศ์วรชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางศรีนวล  ตักเตือน

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน

  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-  งานบริหาร       
-  งานคุณภาพ    
-  งานวิชาการ
 
-  งานบริการ

-  งานควบคุมคุณภาพมาตรฐานงานชันสูตร 

- งานตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน,การประชุม

-  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตาม JOBของตนเอง    

นายวุฒิศักดิ์  ดาบทอง

     เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-   ปฏิบัติงานแทนหัวหน้างานกรณีที่หัวหน้างานติดภารกิจ

-   งานควบคุมดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

-   งานงานควบคุมดูแล  Stock วัสดุครุภัณฑ์

-   งานบริการ

-   งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ( ตาม  JOB )

 


นางสนธยา  ชีช้าง    

นักเทคนิคการแพทย์

-  เข้าประชุมแทนหัวหน้างานกรณีที่หัวหน้างานไม่อยู่
-  งานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน                                    

-  งานควบคุมคุณภาพมาตรฐานงานชันสูตร

-  งานแบคทีเรีย
-  งานบริการ-  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (ตาม JOB  ) 

นางวรรนิดา  สายศิลป์   
นักเทคนิคการแพทย์          
-   งานเซลล์วิทยา
-   งานควบคุมคุณภาพด้านเซลล์วิทยา                      
-    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ( ตาม JOB)   

 นางเรวดี   เขียวพุ่มพวง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
-  งานตรวจเช็คสุขภาพ
-  งานคัดกรองทารกแรกคลอด
-  งานบริการ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน( ตาม JOB)

     


นางสาววิภาพร  คงสถาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย
์-   งานกิจกรรม   5  ส.
-   งานทะเบียนเรียกเก็บของโรงพยาบาลมหาราช
-   งานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (ตาม
JOB  )

นางสาวจรินทร  เกษรสิทธิ์    

นักเทคนิคการแพทย์

-   งานสรุปรายงานประจำปี

-   งานสรุปการควบคุมคุณภาพของบุคลากร
-   งานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
-งานบริการ
-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ( ตาม JOB )

 นางสาวมะลิวีลย์   เจ๊ะแหละ 
นักเทคนิคการแพทย์
- งานสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-  งานกิจกรรม 5ส.
-  เลขาบันทึกการประชุมในฝ่าย
-  งานบริการ
-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ( ตาม JOB )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างของผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพของหน่วยงาน  ชันสูตร
 

การประสานงาน

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประสานงานคุณภาพ ของหน่วยงาน

               หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประสานงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ   และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  กับระบบคุณภาพ  ของห้องปฏิบัติการ  มีดังต่อไปนี้

ตาราง แสดง       หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมระบบคุณภาพของกลุ่มงานเทคนิคบริการ

 

นางศรีนวล  ตักเตือน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

โทรศัพท์ 075-335800  ต่อ   348

-          ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม  คู่มือการปฏิบัติงาน

-          ให้มีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือต่างๆ  เป็นปัจจุบัน

-          ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 

-       วิเคราะห์งาน  หรือ ทบทวนรายงานอุบัติการณ์ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาพัฒนาปรับปรุง  แก้ไข  โดยประสานกับผู้ประสานงานคุณภาพของหน่วยงาน

-       รวบรวมข้อมูล  ที่ต้องนำมาวิเคราะห์  ทั้งหมด   ในแต่ละจุด  เพื่อสรุปประเมินผล  พิจารณาร่วมกับผู้ประสานงานคุณภาพของหน่วยงาน

 

นางสนธยา ชีช้าง                       
 
ผู้ประสานงาน

คุณภาพของหน่วยงาน

โทรศัพท์ 075 – 335800  ต่อ 360

-       ประสานงานด้านคุณภาพกับผู้ประสานงานควบคุมคุณภาพของกลุ่มงาน / ผู้จัดการคุณภาพ

-       วิเคราะห์งาน  หรือ ทบทวนรายงานอุบัติการณ์ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาพัฒนาปรับปรุง  แก้ไข  โดยประสานกับหัวหน้ากลุ่มงาน

-       มีการวิเคราะห์  และศึกษาข้อมูล  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง   พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินอย่างต่อเนื่อง  โดยการประสานกับหัวหน้าหน่วยงาน

-          ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ

 

 

           

                              ขอบเขตในการให้บริการของหน่วยงานชันสูตร  กลุ่มงานเทคนิคบริการ

                                         โรงพยาบาลสิชล   อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

1.      งานเคมีคลินิก        ( Clinical   )       ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีต่างๆในร่างกายจากเลือด  

น้ำไขสันหลัง  ปัสสาวะ   น้ำที่เจาะจากส่วนอื่นๆเป็น  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทำให้ทราบถึงความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆ  ทราบอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค  เช่น  การตรวจไขมันในเส้นเลือด   เพื่อป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน     การตรวจน้ำตาลในเลือด     ในโรคเบาหวาน     การตรวจสมรรถภาพของตับ     ไต     การตรวจหาเอนไซม์      ฮอร์โมน        การวัดปริมาณก๊าซต่างๆในเลือด

 

2.      งานโลหิตวิทยา ( Hematology  ) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด   เกล็ดเลือดหาปริมาณ   รูปร่างและองค์ประกอบทางเคมีในเลือด  ไขกระดูก   ต่อมน้ำเหลือง  เช่น  การตรวจเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด    การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจาง   โรคเลือดออกผิดปกติ   การตรวจลักษณะทางเวชศาสตร์

 

3.      งานจุลชีววิทยาคลินิก  (Clinical  Microbiology   ) เป็นการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรีย   เชื้อรา  เชื้อไวรัส   โดยวิธีการย้อมสีแล้วตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์   การเพาะเลี้ยงเชื้อ   การทดสอบปฏิกิริยาทางเคมีและทดสอบการดื้อยาจุลชีพ

 

4.      งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  (  Clinical  lmmunology ) เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรค   หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย  เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคติดตามผลการรักษา   พยากรณ์ความรุนแรงของโรค   ลดอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับความพิการของทารก   และเฝ้าระวังโรค   ระบาดวิทยา   เช่นการตรวจเอดส์  ไวรัสตับอักเสบ

5.   งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก  ( Clinical   Micrococopy )  คือการใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือบางชนิดทางกายภาพ  หรือ  ทางเคมี  ค้นหาความผิดปกติจากเลือด  อุจจาระ  และเสมหะ  เช่น  การตรวจหาสาเหตุ   โรคทางเดินปัสสาวะ  การตรวจภาวะตั้งครรภ์  ตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ  ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย  การตรวจนับจำนวนและแยกชนิดเม็ดเลือด  ตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ

 

6.   งานธนาคารเลือด  (  Blood  Bank  ) เป็นการตรวจหาหมู่เลือด  การตรวจสอบการเข้ากันของเลือดผู้ให้กับผู้รับ   การแยกและเก็บรักษาส่วนประกอบของเลือด    การวิเคราะห์สารต้านทานเม็ดเลือดรวมทั้งการวิเคราะห์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

7.   งานคุ้มครองผู้บริโภค   ได้แก่  การเก็บสิ่งส่งตรวจ   เช่นเลือด   น้ำล้างกระเพาะ  น้ำลาย   เล็บ  เส้นผม  รวมถึงของเหลวที่ปนเปื้อนสารพิษ   เพื่อตรวจหาปริมาณสารพิษ   เช่นสารตะกั่ว     สารหนู   ปรอท  ยาฆ่าแมลง   และยาอันตรายชนิดต่างๆ   เพื่อป้องกัน   รักษาผู้ป่วย   หรือพิสูจน์หาสาเหตุที่เนื่องมาจากการได้รับสารพิษเกินขนาด

 

8.   งานเซลล์วิทยา       เป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก

 

 

 

 

                                      กิจกรรมและโครงการพิเศษต่างๆที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

                          กิจกรรม

          ระยะดำเนินการ

                        วัถตุประสงค์

1.  วันผู้บริจาคโลหิตโลก

 14   มิถุนายน  ของทุกปี

-    เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

-    เพื่อจัดหาผู้บริจาคโลหิตประจำเพิ่มขึ้น    และจัดหาแหล่งที่สามารถให้การสนับสนุน     ในเรื่องการบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง

 

2.  วันก่อตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตในเขตอำเภอสิชล

15   ธันวาคม  ของทุกปี

-   เพื่อให้มีโลหิตหมุนเวียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

-   เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ  

-   เพื่อความสะดวก   รวดเร็ว   ปลอดภัย  และทันต่อการรักษาผู้ป่วย

 

 

3.  การออกรับบริจาคโลหิตประจำ

1 ครั้ง   /   เดือน

-  เพื่อจัดเตรียมเลือดไว้ให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

-  ให้มีการหมุนเวียนโลหิต

 

แผนในการดำเนินงานที่จะพัฒนาต่อไป

1.        การจัดตั้งเครือข่ายผู้บริจาคโลหิตประจำขึ้นในเขตอำเภอสิชล      โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทีสมัครเข้าชมรมผู้บริจาคโลหิต

2.       พิจารณาเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ในด้านการค้นหาผู้ป่วยธาลัสซีเมียเอง

 

 

สรุปผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา

จำนวนการตรวจทางด้านพยาธิ

 

จำนวน  ( ราย  )

ปี 2544

ปี 2545

ปี 2546

ปี  2547

ปี  2548

 ปี  2549

ชีวเคมี

18902

15678

19826

13251

56297

 

โลหิตวิทยา

15421

17520

16013

10096

36296

 

จุลชีววิทยาคลินิก

1665

1601

1495

2081

2459

 

จุลทรรศน์วิทยาคลินิก

18815

12344

9985

7555

9144

 

อิมมูนวิทยา

13674

11858

10824

6408

15153

 

เซลล์วิทยา  (Pap  )

423

425

1114

483

1802

 

การตรวจชิ้นเนื้อ( FNA,Body  Fluid )

206

272

386

399

489

 

การตรวจศพ (  ทางกายภาพ  )

34

63

68

62

-

 

 

หมายเหตุ

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2547  เป็นต้นมา   ทางหน่วยงานชันสูตร  ได้เปิดให้บริการตรวจทางด้านแบคทีเรีย และ เซลล์วิทยา